0 продукта

Общи условия за ползване на интернет магазин и сайт "Чепъков"

Тези общи условия уреждат отношенията между "К.Чепъков" ЕООД и лицата, ползващи сайта и интернет магазина, находящи се на http://www.chepakov.com/ • "К.Чепъков"– означава "К.Чепъков" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "К.Величков"29, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102852138, тел: 0894455404, e-mail: http://www.chepakov.com

 

Основни термини:

 • "ЗЗП"– Закон за защита на потребителите.

 • "ЗЗЛД"– Закон за защита на личните данни.

 • "САЙТ"– уебсайта http://www.chepakov.com/

 • НТЕРНЕТ МАГАЗИН" – виртуалният магазин, разположен в http://www.chepakov.com/

 • "ПОЛЗВАТЕЛ"– лице, ползващо услугите на сайта.

 • "ПОТРЕБИТЕЛ"– потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ"– наложен платеж, регламентиран в Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – настоящите общи условия. Кликването върху линк, бутон или приложение в/къмсайта, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.

Регистрация

Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна.

Сайтът може да бъде разглеждан и без регистрация.

Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола, за влизане в създадения му в сайта профил. 

Общи

 

Повечето продукти в интернет магазина генерерират електрически ток, който може да бъде опасен за човешкото здраве. Инсталирането и експлоатацията трябва да се извършва само от квалифициран персонал и с ел.- правоспособност. 

 

От интернет магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез интернет магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя/вносителя на съответната стока, като "К.Чепъков" не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. Всички снимки и схеми на продукти в сайта са насочващи. Фирма "К.Чепъков"EOOD не носи отговорност при несъответствие на снимка и или схема с доставяните стоки.

Цени

Всички представени на сайта/интернет магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като "К.Чепъков" си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/интернет магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се посочва, или калкулира отделно.

Гаранция

Всички представени на сайта и/или продавани в интернет магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП:

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата, описана в сайта.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от интернет магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

 1. Наложен платеж

 2. Банков превод

Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи да заплаща на "К.Чепъков", авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от интернет магазина стока. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "К.Чепъков" сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между "К.Чепъков" и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "К.Чепъков". С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с "К.Чепъков" договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

Доставката на поръчана от интернет магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на територията на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет магазина стоки са следните: А/ За налични стоки: 24-48 часа за стоки поръчани до 14 часа българско време, считано от деня следващ деня в който е получено плащането/потвърдена поръчката. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Б/ За неналични стоки 10-15 дни след получаване на плащането, като срокът на доставката ще бъде уточнен след потвърждаване на поръчката.

ВАЖНО !!! Посочените срокове важат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер. 

При всички случаи "К.Чепъков" си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до десет дни. Стоките се доставят на получателите срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "К.Чепъков" и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "К.Чепъков" и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, "К.Чепъков" задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Получаване от магазин/склад

„Получаване от магазин“ е опция, която предоставя възможност поръчана от интернет магазина стока да бъде получена в склад/магазин на "К.Чепъков". За да се възползвате от опцията „Получаване от магазин/склад“ е необходимо: Да поръчате стока от интернет магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката и магазин/склад "К.Чепъков", в който същата да бъде получена. Да заплатите цената на стоката посредством банкова карта или чрез банков превод, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на "К.Чепъков". Стоката да бъде получена не по-късно от тридесет календарни дни считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в посочения в елктронно потвърдената поръчка магазин/склад "К.Чепъков", единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Важно!!! "К.Чепъков" не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока, като след изтичане на срока за получаване, има право да начислява магазия за съхранение на всяка една стока в размер на пет лева на ден.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е повредена и/или отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на "К.Чепъков" покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура, или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на "К.Чепъков" не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на "К.Чепъков"  за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на "К.Чепъков", рискът от случайното й погиване или повреждане, включително при транспорт се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "К.Чепъков" и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на "К.Чепъков", участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от "К.Чепъков", както и целите на обработката и използването.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я компоненти и/или аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез интернет магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Бургас, ул."Одрин"7 , "К.Чепъков" ЕООД , телефон за техническа поддръжка 0894455402 . 

Други

"К.Чепъков" се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като "К.Чепъков" си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "К.Чепъков" преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. "К.Чепъков" не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Онлайн платформа за решаване на диспути можете да намерите тук: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

"К.Чепъков" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от "К.Чепъков" потребителско име и парола. Всяка направена чрез интернет магазина поръчка ще бъде считана от страна на "К.Чепъков" за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и интернет магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и интернет магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от интернет магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Бургас..